JIUHUA CHEN

Associate Director of CeSMEC

 

 

 

e-mail: Jiuhua.Chen@fiu.edu

phone: 305-348-3577

 

More information:

http://web.eng.fiu.edu/chenj/